Administration

Ibrokhim Yu. Abdurakhmonov

Minister of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Shaxlo Utkurovna Turdikulova

Deputy Minister of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan